YEEP KONSULTANT ZA RAZVOJ PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH U SRBIJI

Fondacija SOS Dečija sela Srbija trenutno sprovodi trogodišnji projekat „Jaki mladi – nove perspektive“ (Youth Employment Enabling Prospects – YEEP projekat), koji se finansira od strane Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i fondacije Hermann-Gmeiner-Fonds Deutchland e.V.

Ovaj projekat teži unapređenju šansi za zapošljavanje i aktivno učešće na tržištu rada 1.600 mladih iz ranjivih grupa u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Severnoj Makedoniji i Srbiji. U Srbiji, ovaj program ima za cilj obuhvat od 350 ugroženih mladih iz alternativnih oblika zbrinjavanja i mladih sa socijalnim i ekonomskim problemima.

Najvažniji ciljevi projekta su:

 • Stručno i finansijsko ojačavanje lokalnih aktera u njihovom radu na socijalno-ekonomskoj integraciji mladih u riziku.
 • Unapređenje socijalno-ekonomske integracije mladih iz ranjivih grupa.
 • Podizanje svesti lokalnih donosilaca odluka o situaciji u kojoj se nalaze mladi iz ranjivih grupa i njihovo upoznavanje sa mogućim strategijama za poboljšanje situacije ciljne grupe.

Cilj aktivnosti usmerenih na unapređenje položaja mladih iz alternativne brige i mladih sa socio-ekonomskim poteškoćama je definisanje konkretnih preporuka za delovanje koje će biti uručene kreatorima politika i donosiocima odluka.

Preporuke treba da sadrže jasne i koncizne opise konkretnih predloga za unapređenje aktuelnih praksi, predlog za razvoj ili unapređenje prepoznatih ili nedostajućih politika i/ili praksi i naglase pozitivne društvene efekte implementiranja ovih preporuka u oblasti socijalne integracije mladih iz alternativme brige i mladih sa socio-ekonomskim poteškoćama.

U procesu treba osigurati aktivno učešće mladih u svim planiranim konsultantskim aktivnostima.

Svrha i obim usluga

Angažovanjem kompanije/tima stručnjaka/stručnjaka radi pružanja konsultantskih usluga na izradi preporuka politike za unapređenje položaja i sprovođenje aktivnosti na socijalno-ekonomskoj integraciji mladih iz ranjivih grupa putem sledećih planiranih aktivnosti u okviru projekta:

 1. Konsultant će prikupljati konkretne postojeće strategije i politike koje podržavaju i odnose se na mlade iz ranjivih grupa i identifikovati područja za unapređenje,
 2. Konsultant će raditi sa korisnicima projekta, mladima u riziku i prikupljati informacije od mladih koje će pretvoriti u preporuke. Preporuke su rezutat ideja mladih i biće prezentovane na planiranim okruglim stolovima i uključene u finalni dokument sa preporukama za buduće akcije.
 3. Konsultant će organizovati dve sesije peer-to-peer konsultativne sesije.

Svrha ovih konsultacija jeste konsultovanje sa mladima u vezi sa problemima kod zapošljavanja mladih i postojećim politikama. U skladu sa tim, peer-to-peer konsultacije treba da obuhvataju sledeće teme:

 • Peer-to-peer grupne konsultacije u vezi sa problemima kod zapošljavanja sa kojima se mladi susreću; primeri/teme za ove konsultacije su sledeći:
 • Usmeravanje mladih i diskutovanje o mogućnostima i izazovima u vezi sa zapošljavanjem i integrisanjem mladih na tržište rada.
 • Dostupnost državnih/privatnih usluga koje se nude na lokalnom i nacionalnom nivou.
 • Prikupljanje ideja od mladih o načinu promovisanja zapošljavanja mladih.
 • Peer-to-peer grupne konsultacije u vezi sa postojećim politikama za mlade; primeri/teme za ove konsultacije su sledeći:
 • Prezentovanje postojećih politika za mlade i politika koje se posebno odnose na mlade iz ranjivih grupa,
 • Prezentovanje postojećih politika za zapošljavanje mladih,
 • Prezentovanje izazova identifikovanih u vezi sa problemima kod zapošljavanja sa kojima se mladi susreću,
 • Prikupljanje preporuka mladih za unapređenje postojećih politika koje se bave mladima iz ranjivih grupa i mogućnošću zapošljavanja mladih.

Svaka od prethodno opisanih konsultacija će trajati 1 dan, a ukupni broj učesnika po svakoj konsultaciji će biti 25.

Konsultant će prikupljati preporuke na okruglim stolovima. Svrha okruglih stolova jeste razmatranje različitih aspekata socijalno-ekonomske integracije mladih iz ranjivih grupa u Srbiji, uz orijentisanost na kontekst i potrebe. Cilj je podizanje svesti ključnih interesnih grupa u Srbiji i definisanje preporuka za unapređenje položaja kroz podršku, usluge i podsticaje mladima iz ranjivih grupa od strane države i organizacija civilnog društva.

Zadataci konsultanta su sledeći:

 • Kreiranje Agende za okrugle stolove.
 • Moderacija okruglih stolova.
 • Pružanje podrške mladima i usmeravanje učesnika u iznošenju preporuka na okruglim stolovima.
 • Prikupljanje preporuka za unapređenje podrške i usluga koje se pružaju mladima iz ranjivih grupa od strane države i organizacija civilnog društva.
 • Nakon okruglih stolova, izrada finalnog dokumenta preporuka.
 • Definisanje konkretnih preporuka za politike.

Okrugli stolovi će trajati 1 dan, a ukupni broj učesnika po okruglom stolu će biti 25. Učesnici će biti mladi koji učestvuju u projektu, osnaženi mladi, predstavnici različitih državnih službi i/ili ministarstava, a biće pozvani i predstavnici nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva. Ukupno su planirana 4 okrugla stola koja će biti organizovana u gradovima: Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad.

Konsultant će pripremiti dokument sa preporukama  na osnovu ideja mladih i sugestija stručnjaka.

Obaveze angažovane kompanije/tima stručnjaka/stručnjaka

 • Sprovođenje svih dogovorenih konsultacija
 • Doslednost plana u odnosu na zahteve, ciljnu grupu i ciljeve;
 • Davanje sugestija u cilju veće uspešnosti događaja;
 • Po potrebi, analiza relevantnih programskih dokumenata;
 • Obezbeđivanje svih neophodnih mera za vidljivost donatora i SOS Dečijih sela;
 • Kompanija/tim stručnjaka/stručnjak treba da pripremi detaljan i interaktivan program konsultacija, plan sesija i sve ostale materijale neophodne za kvalitetno i uspešno obrađivanje obe teme konsultacija.
 • Primena interaktivnih metodologija koje su usklađene/prilagođene ciljnoj grupi koja učestvuje na svakoj sesiji konsultacija.
 • Spremnost na putovanje u mesto održavanja konsultacija o sopstvenom trošku ili trošku zastupanog subjekta.
 • Izrada detaljnog narativnog izveštaja nakon svake aktivnosti i dostavljanje istog projektnom menadžeru YEEP-a.
 • Izrada finalnog dokumenta sa konkretnim preporukama politike definisanim u okviru svih dogovorenih konsultantskih aktivnosti.

Poželjne kvalifikacije angažovane kompanije/tima stručnjaka/stručnjaka za ovaj zadatak:

– Iskustvo u kreiranju konsultantskih programa, moderiranju okruglim stolovima i iskustvo u kreiranju politika sa mladima i drugim zainteresovanim stranama.

– Poznavanje postojećih politika, posebno politika koje se bave mladima i politika koje obuhvataju mlade u riziku i mogućnost zapošljavanja mladih.

– Angažovana kompanija/tim stručnjaka/stručnjak treba da poseduje najmanje 3 godine iskustva u definisanju preporuka u ovoj oblasti.

– Prethodno iskustvo u sprovođenju/vođenju konsultacija sa predstavnicima mladih, države i organizacija civilnog društva. 

Tehnička i finansijska ponuda

Tehnička ponuda treba da sadrži detaljan program rada sa mladima, plan sesija u skladu sa očekivanim rezultatima i ishodima.

Ukupan broj očekivanih radnih dana konsultanta je 20 (slovima: dvadeset) za vreme ugovorenog perioda. 

Podnošenje ponude

Rok za podnošenje prijave je utorak, 16. februar 2021, do 20:00.

Zainteresovana kompanija/tim stručnjaka/stručnjak treba da dostavi celokupnu dokumentaciju na sledeće imejl adrese: lina.djokic@sos-decijasela.rs i ljubica.kuridza@sos-decijasela.rs

sa naslovom: YEEP KONSULTANT ZA RAZVOJ PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH U SRBIJI

Obavezna dokumentacija:

 • Jasno definisan dokument ponude (tehničke i finansijske)
 • Izjava o zainteresovanosti za pružanje usluga obuke;
 • Sastav radnog tima (ukoliko postoji), sa ulogama svih članova;
 • CV sa istaknutom stručnošću kompanije/tima stručnjaka/stručnjaka;
 • Popunjen i potpisan finansijski predlog.

Zainteresovani kandidati ce biti ocenjivani u smislu kvaliteta pokrivenosti svih aspekata projektnog zadatka kao i ispunjenosti kvalifikacija predviđenih ovim dokumentom. 

*ova oznaka je bez predrasuda u vezi sa statusom i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju Kosova