SOS Dečija sela Srbija prikupljaju, obrađuju i koriste lične podatke donatora u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. SOS Predstavnik je prethodno upoznat sa Zakonom i Kodeksom ponašanja SOS Predstavnika i obvezan je da postupa s ličnim podacima donatora u skladu s istima, a sve pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću.