PRVE AKTIVNOSTI TIP PROJEKTA

Sastankom Nacionalne upravljačke grupe zvanično je započeta implementacija projekta „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece – integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistem alternativne brige“ (Trauma-Informed practices – TIP). Projekat se finansira iz programa Evropske unije „Prava, jednakost i građanstvo“ (Rights, Equality and Citizenship – REC) i SOS Dečijih sela, a uz punu podršku Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i ključnih institucija sistema socijalne zaštite Republike Srbije.

Ovaj projekat namenjen je profesionalcima koji rade sa decom i mladima bez roditeljskog staranja. Njegov cilj je da profesionalcima pruži dodatne alate i znanja za razumevanje traumatskog iskustva i potreba dece i mladih koji su ga iskusili, podstičući ih da u svom svakodnevnom radu koriste praksu zasnovanu na znanjima o efektima traumatskog iskustva.

Tokom dve godine, koliko će projekat trajati, u Srbiji će se razvijati i implementirati sledeće aktivnosti:

  • Program e-učenja koji će obuhvatiti oko 200 profesionalaca iz socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravosudnog sistema, osposobljavajući ih da bolje razumeju i identifikuju negativna iskustva iz detinjstva i njihov uticaj na razvoj dece.
  • Obuke za 100 stručnjaka uključenih u brigu o deci u Srbiji, koje imaju za cilj da doprinesu unapređenju veština i praksi u radu sa decom koja su doživela traumatska iskustva.
  • Radionice o organizacionom razvoju nakon kojih bi se, u 3 odabrane ustanove koje pružaju alternativnu brigu za decu bez roditeljskog staranja, uspostavila primena prakse zasnovane na znanjima o efektima trauma, a sve u cilju održive sistemske promene u odabranim ustanovama.
  • Preporuke za podsticanje državnih organa za podršku i primenu prakse zasnovane na znanjima o efektima traume na nacionalnom nivou.

Nacionalnu upravljačku grupu projekta čine Slađana Čabrić, pomoćnica Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici Gradskog centra za socijalni rad Beograd, Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Komore socijalne zaštite, OŠ „Branko Pešić“, SOS Dečijih sela Srbija, kao i dve mlade osobe sa iskustvom alternativne brige.

Ova Grupa pratiće rad Projekta i implementaciju njegovih ključnih aktivnosti, pružajući aktivnu podršku analizi trenutnog stanja u oblasti rada sa decom koja su pretrpela traumatsko iskustvo, i podizanju svesti o važnosti primene prakse zasnovane na znanjima o efektima traume na decu. Nacionalna upravljačka grupa ima i savetodavnu ulogu za unapređenje Projekta, koja podrazumeva adekvatne preporuke vezane za poboljšanje različitih sistema podrške deci koja su pretrpela traume.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekat je sufinansiran je od strane Evropske Unije u sklopu programa: Rights, Equality and Citizenship (REC). Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost SOS Children’s Villages International i projektnih partnera, Evropska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom upotrebe informacija koje se u njemu nalaze.