PROJEKTNI ZADATAK: PROCENA UTICAJA PRUŽANJA USLUGE INTENZIVNE PODRŠKE PORODICI „JAČANJE PORODICE“ U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA – KRALJEVU I GADŽINOM HANU

1.  Pozadina

Organizacija SOS Dečija sela Srbija već osam godina pruža uslugu intenzivne podrške porodici “Jačanje porodice” u Nišu i Beogradu, a tokom 2021. godine započeto je pružanje ove usluge i na lokacijama Kraljevo i Gadžin Han.

Usluga “Jačanje porodice” predstavlja skup individualizovanih, prilagođenih, inkluzivnih aktivnosti za porodice koje su se same javile za pružanje usluge ili su od strane lokalnih aktera prepoznate kao  disfunkcionalne i kod kojih je prepoznat rizik od izdvajanja dece iz nesigurnog i nebezbednog porodičnog okruženja.

Ova usluga prvenstveno je namenjena porodicama sa decom ali se direktan rad odvija i sa članovima šire porodice koji se smatraju delom porodičnog sistema.

Usluga ima za cilj da na osnovu prepoznatih trenutnih potreba i izazova osnaži  porodice u riziku,  pomogne im da izgrade sopstvene kapacitete za prevazilaženje kriznih situacija,  podrži roditelje kroz jačanje njihovih  roditeljskih veština , i  unapredi  celokupno funkcionisanje porodice kako bi se sprečilo izdvajanje dece iz bioloških porodica.

Kao deo internog akcionog plana za zagovaranje, organizacija SOS Dečija sela Srbija namerava da sprovede procenu uticaja pružanja usluge intenzivne podrške porodici “Jačanja porodice” koja se pruža u Kraljevu i Gadžinom Hanu, a u cilju  identifikovanja  kako aktivnosti usluge utiču na dobrobit dece i porodica.

Procena uticaja usluge treba da se zasniva na teorijskom okviru teorije promene i da obezbedi da buduće aktivnosti zagovaranja za prepoznavanje usluge “Jačanje porodice” u okviru sistema socijalne zaštite budu zasnovane na dokazima iz prakse.

U tu svrhu, organizacija SOS Dečija sela Srbija pripremila je  upitnike i prikupila  podatke  koji su procenjivali  aktivnosti usluge prateći  pet dimenzija porodičnog okvira i to: porodičnu koheziju, obrazovanje, zapošljavanje, vršnjačke odnose i psihosocijalnu dobrobit.

Upitnici su distribuirani porodicama na samom početku korišćenja usluge, kao deo procene početnog stanja,  i nakon više meseci aktivnog korišćenja usluge kao deo procene napretka porodice. Upitnike su odvojeno popunjavali roditelji a odvojeno deca. Analizom dobijenih podataka, biće identifikovane promene kao i aktivnosti koje su najviše uticale na dobrobit dece i roditelja.

 

2. Ciljevi konsultantskog zadatka

Cilj angažmana je kreiranje baza i obrada podataka u cilju izrade dokumenta pod nazivom „Procena uticaja pružanja usluge intenzivne podrške porodici „Jačanje porodice“ u lokalnim samoupravama Kraljevo i Gadžin Han“, na osnovu sledećih aktivnosti:

 • Kreiranje dve baze podataka (baza početnog stanja i baza procene napretka);
 • Unošenje u baze svih podataka koji su prikupljeni od roditelja i dece pomoću upitnika početnog stanja i upitnika procene napretka porodica;
 • Analizu dobijenih podataka i vizuelni i deskriptivni prikaz rezultata;
 • Identifikovanje ključnih dimenzija napretka porodica;
 • Kreiranje preporuka za unapređenje prakse i budućih aktivnosti zagovaranja.

 

3. Obim posla / glavne odgovornosti

Od konsultanta/kinje se očekuje da pripremi  dokument „Procena uticaja pružanja usluge intenzivne podrške porodici „Jačanje porodice“ u lokalnim samoupravama Kraljevo i Gadžin Han“,  i kao deo tog procesa sprovede sledeće:

 • Kreira dve baze za unošenje svih podataka dobijenih kroz upitnik početnog stanja i upitnik procene napretka (odvojeno za roditelje i decu) u dogovoru sa SOS timom
 • Unese sve podatke dobijene kroz upitnik početnog stanja i upitnik procene napretka (odvojeno za roditelje i decu);
 • Opiše svrhu i cilj procene uticaja pružanja usluge „Jačanje porodice“;
 • Opiše instrumente za prikupljanje podataka;
 • Opiše način prikupljanja podataka kroz upitnike početnog stanja i upitnike procene napretka koji su distribuirani roditeljima i deci;
 • Opiše uzorak;
 • Opiše metodologiju obrade i analize dobijenih podataka;
 • Analizira generalne informacije o porodicama (roditeljima i deci);
 • Analizira, uporedi, vizuelno i deskriptivno prikaže podatake za decu i roditelje dobijene na početku uključivanja i nakon korišćenja usluge po pet dimenzija: porodična kohezija, obrazovanje, zapošljavanje, vršnjački odnosi i psihosocijalna dobrobit;
 • Diskutuje dobijene rezultate u odnosu na prethodna istraživanja;
 • Na osnovu obrađenih podataka Identifikuje ključne aktivnosti koje su doprinele pozitivnim promenama kod dece i roditelja;
 • Kreira preporuka za unapređenje prakse i budućih aktivnosti zagovaranja usluge.

 

4. Rezultati

Konsultant/konsultantkinja će proizvesti sledeće ishode:

 • Kompletirane dve baze sa podacima dobijenim od roditelja i dece kroz upitnik početnog stanja i upitnik procene napretka;
 • Dokument „Procena uticaja pružanja usluge intenzivne podrške porodici „Jačanje porodice“ u lokalnim samoupravama Kraljevo i Gadžin Han“
 • Učestvuje u izradi prezentacije na konferenciji gde će biti predstavljeni rezultati procene uticaja pružanja usluge intenzivne podrške porodici „Jačanje porodice“ u lokalnim samoupravama Kraljevo i Gadžin Han.

 

5. Trajanje angažmana / Vremenski okvir

Konsultant/konsultantkinja koji ispuni kriterijume će biti angažovan u periodu od 01.06. – 31.08. 2022. godine.

 

Potrebno je da zainteresovani konsultant/konsultantkinja ispunjava sledeće uslove:

 

Obrazovanje:

 • Univerzitetsko obrazovanje – VII stepen, usmerenje: društveno humanističke

nauke;

 • Poznavanje i aktivno korišćenje programa za statističku obradu podataka

(Excel, SPSS).

 

Radno iskustvo:

 • Minimalno 5 godina profesionalnog iskustva u kreiranju studija, izveštaja,

analiza u oblasti socijalne zaštite;

 • Iskustvo u korišćenju statističkih programa za obradu kvalitativnih i

kvantitativnih podataka;

 • Iskustvo u interpretaciji i prikazivanju rezultata istraživanja u okviru socijalne

zaštite;

 • Iskustvo u kreiranju preporuka za unapređenje politika i prakse;
 • Iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva.

 

Znanja:

 • Odlično razumevanje teorije promene i koncepta procene uticaja usluge na korisnike;
 • Odlično razumevanje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji;
 • Razumevanje uloge organizacija civilnog društva u sistemu socijalne zaštite u Srbiji.

 

Veštine i sposobnosti:

 • Odlične pismene, verbalne, organizacione, analitičke i interpersonalne veštine;
 • Veštine obrade podataka i jasnog prikaza dobijenih rezultata;
 • Veštine pisanja izveštaja i procedura, prezentovanja i argumentovanja preporuka;

 

Potrebno je da Izjava o zainteresovanosti sadrži sledeće informacije:

1) informacije o konsultantu/konsultantkinji (popuniti formular dat u Prilogu 1);

2) informacije o iskustvu u realizaciji sličnih aktivnosti iz kojih se mogu videti kvalifikacije i sposobnosti da sprovede projektni zadatak (popuniti formular dat u Prilogu 2);

3) biografiju (Prilog 3);

4) finansijska ponuda (Prilog 4).

 

Izbor će se vršiti primenom metoda iskustvo konsultanta/konsultantkinje i ponuđena cena.

 

Molimo da izjavu o zainteresovanosti dostavite elektronskom poštom na adresu marija.nijemcevic@sos-decijasela.rs , najkasnije do 16.05.2022. godine.

 

Kompletnu dokumentaciju sa svim pratećim prilozima možete preuzeti OVDE.