PROJEKTNI ZADATAK: EVALUACIJA PROJEKTA „AGAINST THE CRISIS AND COVID 19 CHALLENGES BY A STRONGER FAMILY” – PONOVLJEN POZIV

Organizacija SOS Dečija sela Srbija već devet godina pruža uslugu intenzivne podrške socijalno-ugroženim porodicama kroz Program „Jačanje porodice” i to u Nišu i Beogradu. Tokom 2021. godine započeto je pružanje ove usluge i na lokacijama Kraljevo i Gadžin Han.

Usluga „Jačanje porodice” predstavlja skup individualizovanih, prilagođenih, inkluzivnih aktivnosti za porodice koje su se same javile ili su od strane lokalnih aktera prepoznate kao  disfunkcionalne, i u riziku od izdvajanja dece iz nesigurnog i nebezbednog porodičnog okruženja.

Ova usluga prvenstveno je namenjena porodicama sa decom, ali se direktan rad odvija i sa članovima šire porodice koji se smatraju delom porodičnog sistema.

Usluga ima za cilj da na osnovu prepoznatih trenutnih potreba i izazova osnaži porodice,  pomogne im da izgrade sopstvene kapacitete za prevazilaženje kriznih situacija,  podrži roditelje kroz jačanje njihovih roditeljskih veština i  unapredi  celokupno funkcionisanje porodice kako bi se sprečilo izdvajanje dece iz bioloških porodica.

U sklopu ovog programa pokrenut je projekat pod nazivom: „Against the crisis and COVID 19 challenges by a stronger family“ koji organizacija SOS Dečija sela Srbija realizuje od februara 2021. godine. Projekat se završava u avgustu 2022. godine.

Cilj projekta je obezbeđivanje dodatne podrške porodicama kod kojih je prepoznat rizik od izdvajanja dece iz porodice, a koje su usled pandemije virusa Covid 19 dodatno pogođene i suočile su se sa još kompleksnijim teškoćama i izazovima.

Projekat se realizuje na teritoriji Grada Beograda, Grada Niša i Grada Kraljeva, a do kraja trajanja projekta je planirana i realizacija evaluacije.

Glavna svrha završne evaluacije je da:

  • Procena značaja projekta kroz analizu problema i potreba koje su prepoznate kroz projekat;
  • Procena celokupnog programa kroz procenu efektivnosti, efikasnosti, relevantnosti, uticaja, održivosti, prema OECD/DAC kriterijumima evaluacije, kao i koherentnost, perspektivu daljeg uticaja programa. Finalni dokument treba da generiše naučene lekcije i preporuke za buduće projekte i programe, koje će SOS Dečija sela Srbija razvijati u oblasti podrške porodicama u riziku od izdvajanja dece.

Trajanje angažmana/Vremenski okvir: jun-avgust 2022. godine.

Molimo da ponudu dostavite elektronskom poštom na mejl adresu: jelena.tanasijevic@sos-decijasela.rs , najkasnije do 27.05.2022. godine u 16 časova.

Detaljne informacije o konkursu, uslovima konkursa, kao i kompletnu dokumentaciju sa svim prilozima možete preuzeti OVDE.