Predlozi MODS-a za izmene i dopune Ustava u oblasti prava deteta

Mreža organizacija za decu Srbije, čija su članica SOS Dečija sela Srbija, iskoristila je priliku da, u okviru konsultativnog procesa u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije, iznese svoje predloge izmena i dopuna Ustava u delu koji se odnosi na prava deteta. Konsultativni proces je sprovođen pod okrljem Ministarstva pravde i Kancelarije za OCD povodom aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 u vezi sa izmenama Ustava u oblasti pravosuđa.

Važeći Ustav Republike Srbije sadrži tri člana koji se odnose na prava deteta – jedan eksplicitno (član 64. „Prava deteta“) i dva implicitno (član 65. „Prava i dužnosti roditelja“ i član 66. „Posebna zaštita porodice, majke, samohranog roditelja i deteta“). Pored ovih, MODS je predložio i izmenu člana 71. „Pravo na obrazovanje“.

“Opšti komentar je da osnovni principi iz Konvencije UN o pravima deteta, nisu prepoznati u važećem Ustavu RS (pravo na život, opstanak i razvoj, nediskriminacija dece, participacija dece i najbolji interes deteta). Osim toga, iz želeli bismo da ukažemo da pravni poredak Republike Srbije ne sadrži definiciju „dete“.

mods

Oslanjajući se na definisanje ovih principa u Konvenciji o pravima deteta, drugih ratifikovanih međunarodnih sporazuma i relevanatnih propisa, pripremili smo nekoliko predloga izmena i dopuna”, navodi se u saopštenju MODS-a.

Napomena je da su predložene izmene i dopune značajne za postupanja pravosudnih organa u postupcima zaštite prava deteta, postucima u vezi sa vršenjem roditeljskog prava, postupcima određivanja mera zaštite u slučajevima nasilja u porodici i dr. Iz navedenih razloga, u MODS-u smatraju da bi trebalo da budu uzeti u razmatranje i postanu materija koja je garantovana Ustavom.