POZIV ZA PONUDE

Na osnovu člana 32. Pravilnika o sprovođenju nabavki za potrebe SOS Dečije selo Kralјevo broj 264/1-22 od 29.03.2022. godine, kao i na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 1149/1-22 od 14.11.2022. godine

 

SOS DEČIJE SELO KRALjEVO

  Upućuje

 POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 

 1. Naziv naručioca: PU SOS Dečije selo – Centar za podršku deci i porodici
 2. Adresa  naručioca: Prvomajska 46/A, 36000 Kralјevo
 3. Internet stranica naručioca: https://www.sos-decijasela.rs/
 4. Vrsta postupka: postupak nabavke sa objavlјivanjem
 5. Predmet nabavke: novo putničko plug-in hibridno vozilo sa punjačem
 6. Krajnji datum realizacije postupka odabira ponuđača: 05.12.2022. godine
 7. Kriterijum za odabir najpovolјnije ponude: ekonomski najpovolјnija ponuda
 8. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na internet stranici naručioca http://www.sosdecijasela.rs/ ili slanjem zahteva na elektronsku poštu: premovic@sosdecijasela.rs.
 9. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač može podneti ponudu neposredno ili putem pošte u zapečaćenoj koverti sa natpisom “NE OTVARATI” i pečatom ili žigom ponuđača na adresu: SOS Dečije selo, Prvomajska 46/A, 36000 Kralјevo, koja treba da stignu u SOS Dečije selo Kralјevo do poslednjeg dana za podnošenje ponuda 05.12.2022. godine, do 12,00 časova, bez obzira na način dostave.
 10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti 05.12.2022. godine u 12.15 časova, u prostorijama SOS Dečije selo Kralјevo, na adresi: Prvomajska 46/A, 36000 Kralјevo.
 11. Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Aktivno u postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje prilikom otvaranja ponuda za predmetnu nabavku. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
 12. Rok za donošenje odluke: Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je do 7 dana od dana otvaranja ponuda.
 13. Lice za kontakt: Tamara Premović, tel.064/8268-980; tamara.premovic@sosdecijasela.rs

Model ugovora možete preuzeti ovde:

Model ugovora

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Кonkursna dokumentacija