Poziv za podnošenje ponuda

Na osnovu člana 14. Pravilnika o sprovođenju nabavki za potrebe Fondacije SOS Dečija sela Srbija, kao i na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 1525/2-16 od 14.11.2016 godine, Fondacija SOS Dečija sela Srbija, Triše Kaclerovića br.27 Beograd , upućuje:

POZIV

Za podnošenje ponuda u postupku nabavke sa objavljivanjem, usluge nabavke i dostave toplih obroka, a za potrebe migranata koji se nalaze u kampu u Principovcu.

1. Naručilac: Fondacija SOS Dečija sela Srbija, Triše Kaclerovića br.27 Beograd, šifra delatnosti: 9499-Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, matični broj: 28825790,PIB:107610142, internet adresa: https://sos-decijasela.rs/
2. Vrsta nabavke: postupak nabavke sa objavljivanjem
3. Predmet nabavke: nabavka i dostava toplih obroka za migrante u Principovcu
4. Kriterijum za dodelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda
5. Konkursna dokumentacija: možete preuzeti na https://sos-decijasela.rs/ 
6. Podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti na adresu naručioca: Fondacija SOS Dečija sela Srbija, Triše Kaclerovića br.27 11010 Beograd, sa naznakom za: „Ponuda za uslugu nabavke i dostave toplih obroka u postupku nabavke sa objavljivanjem, za potrebe migranata smeštenih u kampu u Principovcu, a u okviru projekta ERP2 /SOLIDARNOST/ – KOMISIJSKI OTVORITI“ . Kovertu sa ponudom overiti pečatom ili žigom ponuđača. Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača. Ponude se mogu dostaviti neposredno ili putem pošte. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije 23.11.2016 god do 12:00 časova, bez obzira na način dostave.
7. Otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest 23.11.2016 god u 12.30 časova, u prostorijama Fondacije SOS Dečija sela Srbija, na adresi Triše Kaclerovića br.27 11010 Beograd. Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati. Aktivno, u postupku otvaranja mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje prilikom otvaranja ponuda za predmetnu nabavku. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
8. Odluka o dodeli ugovora:doneće se u roku od 3 dana od otvaranja ponuda.
9. Osoba za kontakt: Dragan Vučenović, tel.064/89-742-85; dragan.vucenovic@sos-decijasela.rs

Konkursna dokumentacija:

Obavezni uslovi za učešće ponuđača
Obrazac – zahtev za ponudu
Kriterijumi za ocenjivanje ponuda
Izjava