Poziv za podnošenje ponuda u ponovljenom postupku nabavke

Na osnovu člana 14. Pravilnika o sprovođenju nabavki za potrebe Fondacije „SOS Dečija sela Srbija“, kao i na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 1050/2-16 od 04.08.2016 godine
FONDACIJA „SOS Dečija sela Srbija“
Triše Kaclerovića br. 27, Beograd
Upućuje

POZIV
Za podnošenje ponuda u ponovljenom postupku nabavke sa objavljivanjem usluge adaptacije poslovnog prostora na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br. 251

1. Naručilac: Fondacija „SOS Dečija sela Srbija“, Triše Kaclerovića br. 27, Beograd, šifra delatnosti: 9499-Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, matični broj: 28825790, PIB: 107610142, internet adresa: https://sos-decijasela.rs/

2. Vrsta nabavke: postupak nabavke sa objavljivanjem
3. Predmet nabavke: adaptacija poslovnog prostora u Bul. Kralja Aleksandra br. 251.
4. Kriterijum za dodelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda.
5. Konkursna dokumentacija: može se preuzeti na https://sos-decijasela.rs/
6. Podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti na adresu naručioca: Fondacija „SOS Dečija sela Srbija“, Triše Kaclerovića br. 27, 11 010 Beograd, sa naznakom za „Ponuda za uslugu nabavke sa objavljivanjem za adaptaciju poslovnog prostora na adresi Bul. Kralja Aleksandra br. 251, a u okviru projekta „Osnaživanje mladih-socijalna inkluzija i ekonomska održivost mladih u riziku – KOMISIJSKI OTVORITI“ i pečatom ili žigom ponuđača. Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača. Ponude se mogu dostaviti neposredno ili putem pošte. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najksanije 17.08.2016.g. do 14:00 časova, bez obzira na način dostave.
7. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest 17.08.2016 g. u 14.30 časova, u prostorijama Fondacije “SOS Dečija sela Srbija”, na adresi: Triše Kaclerovića br. 27, 11 010 Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Aktivno u postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje prilikom otvaranja ponuda za predmetnu nabavku. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
8. Odluka o dodeli ugovora: doneće se u roku od 7 dana od otvaranja ponuda.
9. Osoba za kontakt: Mladenka Ignjatić, tel.064/64-956-28; mladenka.ignjatic@sos-decijasela.rs

Konkursna dokumentacija za preuzimanje:

  1. Izjava o ispunjenosti obaveznih uslova

  2. Obavezni uslovi za učešće ponuđača

  3. Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

  4. Ugovor za izvođenje radova – model ugovora

  5. Predmer radova