PONOVLJENI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 14. Pravilnika o sprovođenju nabavki za potrebe Fondacije SOS Dečija sela Srbija, kao i na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 1547/1-18 od 30.07.2018. godine

FONDACIJA SOS DEČIJA SELA SRBIJA

Upućuje

PONOVLJENI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. Naziv naručioca: Fondacija SOS Dečija sela Srbija
2. Adresa naručioca: Bulevar kralja Aleksandra br.251, 11 000 Beograd
3. Internet stranica naručioca: https://sos-decijasela.rs/
4. Vrsta postupka: postupak nabavke sa objavljivanjem
5. Predmet nabavke: Usluge agencije specijalizovane za „Licem u lice“ Face To Face (F2F) / „Vrata do vrata“ Door to Door (D2D) za potrebe realizacije projekta “Impact Fund for Children” koji obuhvata prikupljanje redovnih mesečnih donacija od individualnih donatora
6. Krajnji datum realizacije postupka odabira ponuđača: 10.08.2018.god.
7. Izvor finansiranja nabavke: budžet projekta „Impact Fund for Children, budžetska linija: AF7.18F2FA
8. Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na internet stranici naručioca https://sos-decijasela.rs/ ili slanjem zahteva na elektronsku poštu: aleksandra.rakonjac@sos-decijasela.rs.
10. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač može podneti ponudu neposredno ili putem pošte u zapečaćenoj koverti sa natpisom “NE OTVARATI” i pečatom ili žigom ponuđača na adresu: Fondacija SOS Dečija sela Srbija, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 251, 11 000 Beograd, koja treba da stignu u sedište Fondacije SOS Dečija sela Srbija do poslednjeg dana za podnošenje ponuda 03.08.2018.g. do 12,00 časova, bez obzira na način dostave.
11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti 03.08.2018 g. u 12.15 časova, u prostorijama Fondacije SOS Dečija sela Srbija, na adresi: Bulevar Kralja Aleksandra 251, 11 000 Beograd.
12. Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Aktivno u postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje prilikom otvaranja ponuda za predmetnu nabavku. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
13. Rok za donošenje odluke: Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je do 5 dana od dana otvaranja ponuda.
14. Lice za kontakt: Aleksandra Rakonjac, tel.064/898-7883; aleksandra.rakonjac@sos-decijasela.rs

logo fondacije negativ 2014

 

Na osnovu člana 14. Pravilnika o sprovođenju nabavki za potrebe Fondacije SOS Dečija sela Srbija, kao i na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 1484/2-18 od 12.07.2018. godine

FONDACIJA SOS DEČIJA SELA SRBIJA

Upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. Naziv naručioca: Fondacija SOS Dečija sela Srbija
2. Adresa naručioca: Bulevar kralja Aleksandra br.251, 11 000 Beograd
3. Internet stranica naručioca: https://sos-decijasela.rs/
4. Vrsta postupka: postupak nabavke sa objavljivanjem
5. Predmet nabavke: Usluge agencije specijalizovane za „Licem u lice“ Face To Face (F2F) / „Vrata do vrata“ Door to Door (D2D) za potrebe realizacije projekta “Impact Fund for Children” koji obuhvata prikupljanje redovnih mesečnih donacija od individualnih donatora
6. Krajnji datum realizacije postupka odabira ponuđača: 10.08.2018.god.
7. Izvor finansiranja nabavke: budžet projekta „Impact Fund for Children, budžetska linija: AF7.18F2FA
8. Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda
9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na internet stranici naručioca https://sos-decijasela.rs/ ili slanjem zahteva na elektronsku poštu: aleksandra.rakonjac@sos-decijasela.rs.
10. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač može podneti ponudu neposredno ili putem pošte u zapečaćenoj koverti sa natpisom “NE OTVARATI” i pečatom ili žigom ponuđača na adresu: Fondacija “SOS Dečija sela Srbija”, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 251, 11 000 Beograd, koja treba da stignu u sedište Fondacija “SOS Dečija sela Srbija” do poslednjeg dana za podnošenje ponuda 30.07.2018.g. do 12,00 časova, bez obzira na način dostave.
11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti 30.07.2018 g. u 12.15 časova, u prostorijama Fondacije SOS Dečija sela Srbija, na adresi: Bulevar Kralja Aleksandra 251, 11 000 Beograd.
12. Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Aktivno u postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje prilikom otvaranja ponuda za predmetnu nabavku. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
13. Rok za donošenje odluke: Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je do 7 dana od dana otvaranja ponuda.
14. Lice za kontakt: Aleksandra Rakonjac, tel.064/898-7883; aleksandra.rakonjac@sos-decijasela.rs

 

Tenderska dokumentacija za preuzimanje:

  1. Poziv za ponude
  2. Minimalni – obavezni uslovi
  3. Obrazac ponude sa bitnim elementima
  4. Kriterijumi za izbor ponuđača
  5. Nacrt ugovora
  6. Ponovljeni poziv za dostavljanje ponuda