Poziv za ponovno podnošenje ponuda

Na osnovu člana 14. Pravilnika o sprovođenju nabavki za potrebe Fondacije „SOS Dečija sela Srbija“, kao i na osnovu Odluke o ponovljnjnom postupku sprovođenja nabavke broj 1032/1-17 od 12.06.2017. godine FONDACIJA SOS DEČIJA SELA SRBIJA upućuje POZIV ZA PONOVNO PODNOŠENJE PONUDA.

1. Naziv naručioca: Fondacija SOS Dečija sela Srbija
2. Adresa naručioca: ul. Bulevar kralja Aleksandra 251, Beograd
3. Internet stranica naručioca: https://sos-decijasela.rs/
4. Vrsta postupka: postupak nabavke sa objavljivanjem
5. Predmet nabavke: termotehnička instalacija prostora u Bul. Kralja Aleksandra br. 251, Beograd
6. Krajnji datum realizacije postupka odabira ponuđača: 19.06.2017.g.
7. Izvor finansiranja nabavke: budžet nacionalna kancelarija Fondacija SOS dečija sela Srbije, namenska donacija
8. Kriterijum za odabir najpovoljnije ponuda: ekonomski najpovoljnija ponuda
9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti slanjem zahteva na elektronsku poštu: aleksandra.grubin@sos-decijasela.rs.
10. Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti na adresu naručioca: Fondacija „SOS Dečija sela Srbija“, Bulevar kralja Aleksandra br. 251, 11 000 Beograd, sa naznakom za „Ponuda za uslugu nabavke sa objavljivanjem za termotehničku instalaciju prostora na adresi Bul. Kralja Aleksandra br. 251, a u okviru projekta „Osnaživanje mladih-socijalna inkluzija i ekonomska održivost mladih u riziku – KOMISIJSKI OTVORITI“ i pečatom ili žigom ponuđača. Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača. Ponude se mogu dostaviti neposredno ili putem pošte. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najksanije 19.06.2017.g. do 14,00 časova, bez obzira na način dostave.
11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti 19.06.2017. g. u 14.30 časova, u prostorijama Fondacije SOS Dečija sela Srbija, na adresi: Bulevar kralja Aleksandra br. 251, 11 000 Beograd.
12. Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Aktivno u postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje prilikom otvaranja ponuda za predmetnu nabavku. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
13. Rok za donošenje odluke: Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je do 7 dana od dana otvaranja ponuda.
14. Lice za kontakt: Aleksandra Grubin, tel.064/89-818-44; aleksandra.grubin@sos-decijasela.rs