Poziv za izradu analize

Fondacija SOS Dečija sela Srbija upućuje javni poziv za izradu analize zakonskih i budžetskih okvira i mogućnosti za povećanje državnih davanja, odnosno finansiranje usluga koje pružaju nevladine organizacije u oblasti socijalne zaštite dece, mladih i porodice. Poziv je upućen organizacijama sa relevantnim kvalifikacijama i iskustvom u gore navedenoj oblasti.

Opis poslova i zadataka (Terms of References) koje treba izvršiti možete preuzeti OVDE ili kontaktom na adresu za slanje prijava.

Ponude slati na engleskom jeziku, do 25. februara 2017. godine, na mejl  adresu: ivan.stojanovic@sos-decijasela.rs , ili na adresu SOS Dečija sela Srbija, Bulevar kralja Aleksandra 251, Beograd. Ponude se šalju u zatvorenoj koverti, sa naznakom – Ponuda za izradu analize, treba da budu potpisane i overene (skenirane ako se šalju u elektronskoj formi).
Finalna verzija analize se radi i predaje u tri tri primerka, na srpskom i engleskom jeziku, u elektronskoj i štampanoj formi. Krajnji rok za izradu finalne verzije analize je 20. april 2017. godine.

Ponuda treba da sadrži:
1. Predlog metodologije koja će biti primenjena u analizi
2. Vremenski okvir u kojem će analiza biti izvršena, sa predlogom faza u radu
3. Nacrt sadržaja analize
4. Cenu, odnosno naknadu i uslove plaćanja za izvršenje posla
5. Reference organizacije relevantne za izvršenje posla.

Ponuđači koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervjue, nakon kojih će biti izabrana najbolja ponuda i zaključen ugovor o realizaciji ugovorenog posla.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti do 15. februara, isključivo putem adrese ivan.stojanovic©sos-decijasela.rs.

Tekst javnog poziva preuzmite OVDE.
Terms of References
preuzmite OVDE.