Poziv za dostavljanje ponude za usluge supervizije

Београд, 26. децембар, 2022.

Предмет: Захтев за достављање понуде за услуге супервизије

Поштовани,
Обраћамо Вам се испред хуманитарне организације Фондација СОС Дечија села Србија где у оквиру наших програма обезбеђујемо психосоцијалну подршку деци, младима и породицама у различитим социјалним потребама. За запослене у овим програмима који су у директном контакту са корисницима и свакодневно су изложени стресним животним догађајима и тешким професионалним одлукама, обезбеђујемо редовну супервизијску подршку.

У наставку је наш позив за достављање понуде:

Отворили смо процес набавке за прикупљање понуда за пружање услуге супервизије нашим запосленима у оквиру Програма јачања породица, на локацијама у Земуну и Обреновцу, као и запосленима при Центру „Јаки млади“ у Београду.

Циљ супервизије је:

 • пружање стручне подршке сарадницима у решавању њихових пре свега професионалних, а последично и личних потешкоћа, проблема, недоумица и недостатака до којих долази у раду, са посебним фокусом на јачању тимске кохезије;
 • континуирано учење и развој запослених који се директно одражава на подизање нивоа компетенције и одговорности у раду, а последично и унапређења добробити корисника;
 • контрола стручног рада са корисницима као и подршка у циљу што квалитетнијег и професионалнијег приступа у стручном раду.

 

Пружалац услуге супервизије треба да има диплому одговарајућег факултета хуманистичких наука, да је лиценцирани/сертификовани психотерапеут, са искуством од најмање 7 година у супервизијском раду и раду са организацијама чија је делатност директна подршка вулнерабилним групама (деци, младима и породицама).

Супервизија обухвата запослене у Програму јачања породица на локацијама Земун и Обреновац, као и запослене при Центру „Јаки млади“ у Београду.

Распоред термина супервизија се договара на месечном нивоу са супервизором и менаџером Програма, а сама супервизија се спроводи у Београду, у просторијама послодавца или у просторијама у којима супервизор иначе обавља своју делатност.

Обавеза супервизора је да процес супервизије води у складу са правилима струке и принципима поверљивости, континуирано ради на препознавању потреба супервизаната у циљу даљег планирања рада са корисницима, на јачању професионалних капацитета, кроз активну и неутралну улогу и интервенције подршке запосленима да превазиђу евентуалне ситуације у којима се појављују мисли, емоције и понашања која умањују радну и професионалну ефикасност запослених, те ради на њиховом превазилажењу и поновном усмеравању на радни процес.

На основу утврђених потреба и у договору са менаџерима Програма, Центра и људских ресурса, супервизор прави месечни план рада, који свакако може бити коригован уколико се појави ванредна потреба, односно тема.

О обрађеним темама, колико допуштају принципи поверљивости, као и предузетим интервенцијама, извештава менаџере Програма и Центра и Менаџера људских ресурса, који се, уколико је потребно, даље договарају о предузимању наредних корака у циљу унапређења радних процеса ради организовања квалитетније подршке директним корисницима услуга.

Обавеза послодавца, односно менаџера Програма и Центра, је да подржи процес и мотивише супервизанте на учешће у супервизији, да учествује у планирању супервизија како би се избегла колизија са пословним процесима, да, заједно са Менаџером за људске ресурсе, прати процес кроз редовне месечне извештаје супервизора, те предузима потребне кораке у превенцији и/или санацији евентуалних проблема, потенцијалног сагоревања и других изазова који се могу дијагностификовати кроз процес супервизије, а могу се директно или индиректно одразити на квалитет пружања услуге.

Супервизија би се одвијала по следећој динамици:

 • Редовна супервизија за запослене на Програму јачања породица у Земуну и Обреновцу и то:
  – 1 групна супервизија месечно у трајању од 120 мин по сесији за 8 колегиница (2 на позицији Вођа тима, 4 на позицији Сараднице за рад са породицама и 2 на позицији Едукатора).
  – 6 индивидуалних супервизија месечно у трајању од по 60 мин по сесији за позиције Вођа тима и Сараднца за рад са породицама;
 •  Редовна супервизија за сараднике при Центру „Јаки млади“, и то:
  – 1 групна супервизија месечно у трајању од 90 мин по сесији за 4 сарадника
  – 1 индивидуална супервизија месечно у трајању од 60 мин по сесији, по наизменичном распореду.

Важна напомена: динамика може бити измењена у услучају ванредних околности, а у складу са утврђеним потребама и уз сагласност менаџера, а у складу са утврђеним потребама и уз сагласност менаџера.

Молимо вас да понуду са структуром трошкова пошаљете најкасније до 22. јануара 2023. године на мејл адресу karijera@sos-decijasela.rs, са назнаком „Понуда за услуге супервизије“.

 

Срдачан поздрав,

Фондација СОС Дечија села Србија