OBUKA ZA UNAPREĐENJE VEŠTINA PROFESIONALACA ZA RAD SA KORISNICIMA – PROBLEM MANAGMENT (PM+)

Širom sveta veliki broj ljudi živi u teškim uslovima usled čega je njihovo funkcionisanje otežano, a emocionalno blagostanje narušeno. Ljudi koji dugo žive u nepovoljnim okolnostima imaju veće šanse da razviju probleme koji povećavaju rizik na planu mentalnog zdravlja i socijalnog funkcionsanja. Iz tog razloga potrebno je pružiti im odgovarajuću psihološku podršku, ali intervencije ovog tipa nisu uvek lako dostupne svima kojima su potrebne.

U cilju poboljšanja kvaliteta života dece i porodica u riziku, koji se nalaze u našoj brizi, deo tima SOS Dečijih sela Srbija prošao je obuku kreiranu od strane Svetske zdravstvene organizacije – „Problem Managment PM+“.

Ovu važnu obuku, koja omogućava unapređenje veština profesionalaca za rad sa korisnicima, pre svega sa aspekta mentalnog zdravlja i psihosocijalne dobrobiti, a koja se temelji na psihološkim intervencijama niskog intenziteta i elementima kognitivno-bihejvioralne terapije, održali su nam Franecsa Letizia i Francesca Cardamone – treneri sertifikovani od strane Svetske zdravstvene organizacije.

Učešće naših kolega u obuci realizovano je u okviru projekta „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom Covid-19 krize u Italiji i Srbiji“, koji su zajednički pokrenuli SOS Dečija sela Italija i SOS Dečija sela Srbija, a finansira Central European Initiaive.

Projekat finansira Central European Initiaive.