Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Program „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“

Mladi koji su odrastali u programima za zbrinjavanje imaju lošije rezultate po pitanju nivoa obrazovanja, mogućnosti za zaposlenje i zdravlja, pokazalo je istraživanje među mladima u Srbiji koje je sprovela Međunarodna organizacija SOS Dečija sela 2011/2012 godine  pod pokroviteljstvom Evropske komisije. Pored toga, oni se suočavaju sa većim socijalnim isključivanjem u odnosu na svoje vršnjake koji su rasli u okviru svojih porodica. U želji da doprinesemo unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, kao i njihovoj socijalnoj inkluziji, u martu 2018. godine pokrenuli smo projekat “Aternativna briga i prava dece u Srbiji”.

Ovaj projekat se bavi pravima zbrinute dece kroz razvoj i implementaciju praktičnih i interaktivnih treninga namenjenih stručnjacima koji se brinu o deci obuhvaćenoj sistemom socijalne zaštite, hraniteljskim porodicama, kao i drugim organizacijama koje se bave zbrinjavanjem dece. Njegovom realizacijom biće postignuti sledeći rezultati:

  • bolje ostvarivanje prava dece koja odrastaju u nekom od alternativnih oblika brige (dom, hraniteljska porodica i slično)
  • kvalitetna obuka za trenere i profesionalce iz sistema socijalne zaštite kako bi se unapredili njihovi kapaciteti i  pristup pravu deteta,
  • donošenje seta preporuka i plana za održivost obuka za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, koji će izraditi Nacionalna upravljačka grupa. Grupu će činiti ključni akteri na nacionalnom nivou, a u njihov rad će biti uključena i deca i mladi.

Ovaj projekat predstavlja nastavak pilot projekata koje su u 8 zemlja EU organizovale Međunarodna organizacija SOS Dečija sela, Savet Evrope i organizacija Eurochild uz pomoć nacionalnih partera. Zato će, u prvoj fazi, treneri iz ovih zemalja držati obuke za 80 profesionalaca za brigu o deci, koristeći svoja iskustva i know-how. U narednoj fazi, 20 izabranih trenera prenosiće svoje znanje na 200 profesionalaca iz sistema socijalne zaštite.

U okviru projekta biće organizovan i veliki broj javnih događaja sa ciljem podizanja svesti ciljnih grupa o važnosti primene ljudskih prava, a posebno prava dece. Finalna, dvodnevna internacionalna konferencija će se održati u Beogradu krajem 2019. godine. Na njoj će biti predstavljeni rezultati projekta, kao i predlozi za održive treninge za profesionalce koji se bave zbrinjavanjem dece.

Napomena: Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Fondacije SOS Dečija sela Srbija i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.

Naše priče

Saznajte više kako možete da pomognete deci bez roditeljskog staranja
Koje boje je srce tvoje?