Program „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“

Projekat  „Alternativna briga i prava dece u Srbiji” čiji je cilj podizanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa decom bez roditeljskog staranja realizovan je u periodu decembar 2017 – decembar 2019. Primenjujući metodologiju koja, pored teorijskog okvira, kroz iskustvene, praktične vežbe upoznaje profesionalce sa realnom pozicijom deteta koje živi u sistemu alternativne brige, sa svim njegovim pitanjima, strahovima i preprekama program obuke realizovan tokom trajanja projekta, imao je za cilj senzibilizaciju svih stručnih radnika koji su neposredno uključeni u rad sa decom u alternativnoj brizi. Na taj način se naglašavaju prava deteta koja često nisu poštovana i pomaže profesionalcima da znanja koja su usvojili tokom treninga integrišu u svoj svakodnevni rad. Čitav koncept obuke je zasnovan na Konvenciji UN o pravima deteta i Smernicama UN za alternativno staranje.

Ovaj projekat predstavlja nastavak pilot projekata koje su u 8 zemlja EU organizovale Međunarodna organizacija SOS Dečija sela, Savet Evrope i organizacija Eurochild uz pomoć nacionalnih partera. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, u partnerstvu sa SOS Dječje selo Hrvatska.

Opšti cilj projekta: doprineti boljoj praksi ostvarivanja prava dece u okvirima alternativne brige.

Ciljne grupe projekta: nacionalne ustanove za decu bez roditeljskog staranja, hraniteljske porodice i hranitelji – pružaoci brige, druge organizacije (organizacije civilnog društva), koje rade sa decom u programima zbrinjavanja.

Glavna ciljna grupa projekta: stručni radnici za brigu o deci, direktno, deca u programima zbrinjavanja kao i nacionalne zainteresovane strane su indirektni korisnici rezultata ovog projekta.

Trenažni proces započet je 2018. godine, kada su održane četri grupe treninga za trenere, koje je prošlo 85 profesionalaca. Zatim su usledili regionalni treninzi u Vršcu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Subotici, Šapcu, Kladovu, Nišu i tri treninga u Beogradu. Ukupno 12 treninga za profesionalce iz sistema alternativne brige prošlo je preko 200 profesionalaca.

Centri za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Novi Sad i Ćuprija su uvrstili ovu obuku u osnovni paket obuke za hranitelje. Time se broj obučenih profesionalaca na temu primene dečijih prava uvećava za još preko 500 što ukupno, sa rezultatima iz prve projektne godine broj obučenih podiže na 900.

Tokom realizacije projekta, razvijeno je nekoliko stručnih materijala koji imaju za cilj da pomognu i vode profesionalce iz sistema socijalne zaštite da u svoj svakodnevni rad, implementiraju principe i postulate dečijih prava. Takođe, materijal pomaže deci i mladim ljudima iz sistema brige da se bolje upoznaju sa svojim pravima. Kao sveopšti dokument, koji obejdinjuje sve navedene dokumente, preveli smo i Smernice za alternativno zbrinjavanje dece, okvir Ujedinjenih nacija. Sva navedena dokumenta, dostupna su na linkovima ispod:

UN smernice za alternativno zbrinjavanje dece

Upoznaj svoja prava

Ostvarivanje dečijih prava, priručnik

Obezbeđenje dečijih prava

Napomena: Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Fondacije SOS Dečija sela Srbija i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.

 

Naše priče