MI SMO TI, SAMO SA ISKUSTVOM!

SOS Dečija sela Srbija i Moj krug zajedno sprovode projekat “We are you but experienced you!” kroz internacionalni projekat Youth Power koji predstavlja podršku inicijativama mladih pri SOS Children Villages u 18 zemalja sveta. Svaka inicijativa je imala slobodu da osmisli i realizuje aktivnosti u skladu sa lokalnim potrebama.

Naime, primećeno je da veći broj osoba koje su izašle iz formalne zaštite i dalje ostaje povezan sa svojim domovima i Centrima za socijalni rad bez ikakve druge podrške. Sa druge strane, istraživanja pokazuju da je mladima koji napuštaju brigu potrebna dodatna podrška da bi se osamostalili. Možda najmoćnija i najvažnija je “peer-to-peer” podrška. Ova vrsta podrške podrazumeva da osobe koje su se već suočile sa izazovima samostalnog života, na raznličite načine podržaju mlade koji se pripremaju za ovaj put. Mlada osoba koja je bila u “toj koži” može najbolje osvetliti put onima koji se pripremaju za samostalnost. Upravo iz tog razloga naslov ove inicijative je “We are you but experienced you!”, odnosno “Mi smo ti, samo sa iskustvom!”

Mladi ljudi iz socijalne zaštite često nemaju dovoljno informacija, znanja, veština i sposobnosti potrebnih da se nose sa životom izvan formalne zaštite, na realističan i dostojanstven način. Kroz ovakvu podršku oni će biti ohrabreni da preuzmu inicijativu kako za sebe, tako i za druge, i to kroz informacije, mrežu, mentorstvo, edukaciju, usmeravanje, za sticanje veština i znanju koje će im pomoći u budućnosti.

Planirano je da podrška bude sprovođena kroz sledeći paket podrške za mlade ljude:

  1. Obuka za trenere za vršnjačko mentorstvo
  2. Obuka za trenere za instrumentalno mentorstvo
  3. Vršnjačko mentorstvo – individualna podrška
  4. Instrumentalno mentorstvo – podrška grupi
  5. Omladinski klub – grupna samopomoć
  6. Supervizija za mlade mentore.

Tokom prošle godine 14 mladih iz inicijative “Moj krug” treniralo je vršnjačko mentorstvo, ali samo mali broj njih se, zbog svojih obaveza, može pridružiti programu mentorstva u narednom periodu. U okviru treninga za vršnjačko mentorstvo i treninga trenera za instrumentalno mentorstvo biće realizovane sesije za razmenu razmišljanja i iskustava o napuštanja nege i pokazivanje veština važnih za samostalan život, a sve u želji da se mladi povežu na vršnjačkom i ravnopravnom nivou, na njihovom približno istom životnom putu. U ovim sesijama učestvovaće mladi iz SOS Dečijeg sela Kraljevo, kao mladi iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca.

U prostoru “Mog kruga”, Centra “Jaki mladi” ili online biće organizovana posebna vršnjačka edukacija takozvanih “mekih veština”. Svaki od članova imaće po jednu aktivnost vezanu za osnovne informatičke veštine, veštine komunikacije i pismenosti, kao i časove engleskog jezika.

Klub mladih će funkcionisati uživo ili online u grupi čiji je glavni cilj socijalizacija mladih koji napuštaju zaštitu i umrežavanje mladih iz različitih gradova.

Čitav programski paket obuhvatiće do 30 mladih iz alternativne nege. Kroz instrumentalno mentorstvo, klupske i društvene aktivnosti biće održano 25 radionica i 50 sesija individualne podrške.

Na kraju projekta planirano je okupljanje vršnjačkih mentora u cilju prikazivanja rezultata, praćenja i evaluacije, kao i poboljšanja projekta i aktivnosti.

Glavni ishodi projekta

  1. Do 16 mladih iz “Mog kruga” koji su završili obuku za trenere za vršnjačko i instrumentalno mentorstvo stiču veštine za realizaciju individualnog i/ili grupnog mentorstva. Ovi mladi se upoznaju sa time kako da pruže podršku drugim vršnjacima ili kako da edukuju druge o veštinama koje imaju i u kojima su najbolji.
  1. Do 16 mladih iz alternativne brige stiče samopouzdanje razvojem osnovnih mekih životnih veština i veština komunikacije. Ova grupa mladih se socijalizuje i povezuje kroz udruživanje, znaju na koga se mogu osloniti i kome mogu verovati, imaju pozitivan uzor u mladoj osobi koja je prošla kroz proces nezavisnosti koji ih očekuje.
  1. 20 mladih ljudi je informisano i upoznato sa mrežom podrške u lokalnoj zajednici kroz rad Kluba mladih. Ovi mladi ljudi biće ohrabreni za veći doseg, za upoznavanje sa drugim ponudama podrške, umrežavanje. Na radionicama će naučiti meke veštine i znanja potrebna za samostalnost: osnovne veštine komunikacije, osnove engleskog jezika, pismenost i steći realnu sliku o životu van sistema.

Udruženje mladih iz alternativne brige “Moj krug” osnovano je u maju 2018. godine uz podršku FICE Srbija i SOS Dečija sela Srbija sa ciljem poboljšanja kvalitet života dece i mladih koji odrastaju u okruženju alternativne brige u Srbiji.

Misija udruženja je da pruži priliku mladima da razviju veštine neophodne za početak samostalnog života. Rad na promeni slike mladih iz alternativne brige utiče na podizanju svesti na mlade u riziku i njihovih potreba u lokalnoj zajednici i šire. „Moj krug“ pokušava da osnaži ovu ciljnu grupu da stekne veštine i istraži mogućnosti za integraciju u društvo kroz individualnu podršku, mentorstvo, obrazovnu i psiho-socijalnu podršku i radionice organizovane sa partnerskim organizacijama.

Akcenat je na umrežavanju i stvaranju jače mreže podrške mladima kojima je pomoć i podrška veoma potrebna i značajna, i to kroz različite aktivnosti poput vršnjačke podrške, povezivanja mladih sa poslodavcima, unapređivanja njihovih veština kroz rad sa mentorima ili jačanje zagovaračkih kapaciteta,