KONSULTANT/KINJA ZA PODRŠKU U IZRADI PROCEDURE ZA ODGOVOR NA PRIJAVU INCIDENTA U VEZI SA ZLOSTAVLJANJEM DECE U PROŠLOSTI (ISTORIJSKI SLUČAJ) – PONOVLJEN POZIV

1. Pozadina

Fondacija SOS Dečija sela Srbija objavljuje poziv za izbor konsultanta/kinje za podršku u izradi Procedure za odgovor na prijavu incidenta u vezi sa zlostavljanjem dece u prošlosti (istorijski slučaj). Fondacija SOS Dečija sela Srbija je članica Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela.

Organizacija se zalaže za zaštitu dece od nasilja i očuvanje bezbednosti dece u svim programima i projektima koje sprovodi, prateći principe i smernice rada međunarodnog osnivača.

Tokom prethodnih godina, organizacija SOS Dečija sela Srbija je unapredila svoje mehanizme i smernice za očuvanje bezbednosti deteta, uvodeći minimalni prag potrebnog znanja kod svih zaposlenih i standarde zaštite kroz primenu procedura prijavljivanja i reagovanja. SOS Dečija sela Srbija u okviru programskog odeljenja ima nacionalnu kontakt osobu za zaštitu dece, koja je zadužena za primenu i praćenje Politike zaštite dece, dokumenta „Sigurnost dece je briga svih nas – procedure prijavljivanja i reagovanja radi očuvanja bezbednosti deteta u članicama asocijacije”, kao i  Posebnog protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koji se primenjuje u sistemu socijalne zaštite.

Iskustva drugih zemalja članica Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela, pokazala su da i posle donošenja i primene ovih politika[1] postoji mogućnost da neka deca i mladi nisu dobili adekvatnu brigu i zaštitu tokom boravka u SOS programima i da neki od njih tek nakon mnogo godina taj događaja prijavljuju. Iskustva drugih zemalja članica pokazuju  da kod ovakvih slučajeva postoje posebni izazovi u njihovom regulisanju koji zahtevaju jedan drugačiji i sveobuhvatniji pristup.

Postojeće procedure prijavljivanja, reagovanja i istrage nisu adekvatne za rešavanje optužbi o prošlim zlostavljanjima imajuću u vidu da  često osoba koja je navodno doživela zlostavljanje više nije korisnik programa ili usluga organizacije. Takođe,  moguće je da zaposleni koji su navodno učestvovali u zlostavljanju više ne rade u našoj organizaciji, ili pak postoje ograničene ili nikakve mogućnosti da se nekadašnja zlostavljanja prijave nadležnim organima.

Bez obzira na situacije koje potencijalno mogu da se pojave u budućnosti, organizacija SOS Dečija sela Srbija je spremna da osigura da svi pojedinci i pojedinke koji stupe sa nama u kontakt mogu slobodno da  podelile svoje loše iskustvo i da znaju da će biti  tretirani sa najvećim poštovanjem.

Kao organizacija spremni smo da saslušamo i uvažimo sve pojedince koji će nam se potencijalno obratiti u budućnosti radi prijavljivanja istorijskih slučajeva i da ozbiljno i predano pristupimo svakoj prijavi i njenom adekvatnom adresiranju.

 

2. Ciljevi konsultantskog zadatka

Cilj angažmana je obezbeđivanje stručne i savetodavne  podrške u procesu razvijanja procedure za odgovor na prijavu incidenta u vezi sa zlostavljanjem dece i mladih u prošlosti (istorijski slučaj) u SOS programima u:

 • procesu analiziranja trenutnog načina rada Fondacije u domenu primene pravila i procedura međunarodnih politika;
 • pregledu opcija finansijskih implikacija i definisanja okvira za psihosocijalnu podršku;
 • definisanju i izradi Procedure za odgovor na prijavu incidenta u vezi sa zlostavljanjem dece u prošlosti (istorijski slučaj).

Posebno važan segment stručne podrške očekuje se u definisanju okvira za podršku osobi koja prijavljuje istorijski slučaj.

 

3.  Obim posla / glavne odgovornosti

Konsultantska podrška bi se pružala kroz individualni rad sa nacionalnom kontakt osobom za zaštitu dece kroz sledeće aktivnosti:

 1. Razmena informacija i dokumentacije;
 2. Konsultantski rad na izradi Procedure za odgovor na prijavu incidenta u vezi sa zlostavljanjem dece u prošlosti i u okviru toga:
 • definisanje incidenta u vezi sa zlostavljanjem dece u prošlosti (formulacija definicije incidenta u vezi sa zlostavljanjem dece i mladih u prošlosti);
 • elaboracija pravnih osnova po kojima se aktuelni navodi ocenjuju;
 • obrada i predstavljanje pravila zastarelosti koja se primenjuju na prijavljenu vrstu zlostavljanja;
 • definisanje slučajeva u kojima se predmetna predstavka (vrsta zlostavljanja u prošlosti) smatra krivičnim delom;
 • definisanje slučajeva u kojima se predmetna predstavka (vrsta zlostavljanja u prošlosti) smatra istorijskim slučajem i kakvo je postupanje organizacije neophodno;
 • definisanje slučajeva u kojima različiti državni organi moraju biti uključeni ili obavešteni, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;
 • definisanje uloge i odgovornosti internih profesionalaca i timova u procenjivanju prijavljenog slučaja;
 • definisanje uloge i odgovornosti pojedinačnih eksternih profesionalaca i timova koji će se baviti odgovorom na istorijski slučaj;
 • analiziranje nacionalnog zakonodavnog okvira i prakse u pogledu finansijskih implikacija i definisanja okvira za psihosocijalnu podršku;
 • definisanje koraka u odgovoru tj reagovanju na prijavljeni na istorijski slučaj (prijem prijave; inicijalnu procenu incidenta; procenu potrebe za podrškom; definisanje plana podrške; sprovođenje plana podrške; zatvaranje slučaja; naučene lekcije);
 • definisanje načina dokumentovanja sprovedenih koraka i aktivnosti.
 • Predstavljanje Procedura Nacionalnom timu za zaštitu dece i Nacionalnom menadžement timu

 

4. Rezultati

Konsultant/konsultantkinja će proizvesti sledeće ishode:

 • Izveštaj o pregledu aktuelnog nacionalnom pravnog okvira koji uređuje odgovor na prijave zlostavljanja dece u prošlosti (istorijske slučajeve);
 • Dokument Procedure za odgovor na prijavu incidenta u vezi sa zlostavljanjem dece u prošlosti (istorijski slučaj);

 

5. Trajanje angažmana / Vremenski okvir

Konsultant/konsultantkinja koji ispuni kriterijume će biti angažovan do 10 radnih dana u periodu od 26. aprila do 10. juna 2022. godine.

 

Potrebno je da zainteresovani konsultant/konsultantkinja ispunjava sledeće uslove:

 

Obrazovanje:

 • Univerzitetsko obrazovanje – VII stepen, završen pravni fakultet;
 • Dodatno obrazovanje u oblasti prava deteta će se smatrati prednošću.

 

Radno iskustvo:

 • Minimalno 5 godina profesionalnog iskustva u oblasti porodično-pravne zaštite i zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
 • Iskustvo u razvijanju sličnih procedura;
 • Iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva.

 

Znanja:

 • Odlično razumevanje prava dece i zaštite dece od nasilja;
 • Odlično poznavanje aktuelnog pravnog okvira koji uređuje odgovor na prijave zlostavljanja dece u prošlosti (istorijske slučajeve);
 • Odlično razumevanje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji;
 • Razumevanje uloge organizacija civilnog društva u sistemu socijalne zaštite u Srbiji.

 

Veštine i sposobnosti:

 • Odlične pismene, verbalne, organizacione, analitičke i interpersonalne veštine;
 • Veštine pisanja izveštaja i procedura, prezentovanja i argumentovanja preporuka;
 • Veštine i sposobnost vođenja efikasne fokusirane grupne diskusije među različitim akterima

 

Potrebno je da Izjava o zainteresovanosti sadrži sledeće informacije:

1) informacije o konsultantu/konsultantkinji (popuniti formular dat u Prilogu 1);

2) informacije o iskustvu u realizaciji sličnih aktivnosti iz kojih se mogu videti kvalifikacije i sposobnosti da sprovede projektni zadatak (popuniti formular dat u Prilogu 2);

3) biografiju (Prilog 3);

4) finansijska ponuda (Prilog 4).

Izbor će se vršiti primenom metoda iskustvo konsultanta/konsultantkinje i ponuđena cena.

 

Molimo da izjavu o zainteresovanosti dostavite elektronskom poštom na adresu marija.nijemcevic@sos-decijasela.rs, najkasnije do 29.04.2022. godine.

 

KOMPLETNU DOKUMENTACIJU SA PRILOZIMA MOŽETE PREUZETI OVDE

 

[1] Politika zaštite dece je usvojena 2008. godine, a Kodeks ponašanja 2011. Pored toga, propratni dokumenti uz politiku pod nazivom „Sigurnost dece je svačija briga – Procedure prijavljivanja i reagovanja radi očuvanja bezbednosti deteta u članicama asocijacije”  usvojeni su 2016. godine, a zatim ažurirani 2020, odnosno 2021. godine.