Kako poboljšati zaštitu dece od zanemarivanja i zlostavljanja?

Pored prevencije nasilja važno je i reagovati u situacijama nasilja i pružiti podršku žrtvama. Saradnja i umrežavanje institucija i organizacija doneće bolje rezultate u ovoj oblasti. Nasilje na Internetu je možda manje vidljivo, ali praksa pokazuje da je ovaj oblik nasilja rasprostranjen.

Ovo su neki od zaključaka okruglog stola Intersektorska saradnja u primeni Protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, koji je Centar za podršku porodici Obrenovac organizovao danas u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac, sa ciljem razmene iskustava u primeni Protokola i donošenja smernica za unapredjenje intersektorske saradnje u ovoj oblasti.

centar za podsrku porodici obrenovac

Predstavnici centara za socijalni rad, ustanova i institucija za brigu o deci, prosvete i nevladinih organizacija posvećenih deci i mladima diskutovali su o mogućnostima za bolju zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i razmatrali uloge svih odgovornih aktera u primeni novog Porodičnog zakona, koji treba da stupi na snagu 1.juna

Centar za podršku porodici Obrenovac, jedan od programa SOS Dečijih sela Srbija, usmeren je na preventivni rad sa socijalno i ekonomski ugroženim porodicama, kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodice i povećao kvalitet života i poštovanje dečijih prava u porodicama koje su prepoznate kao rizične.

Usluge programa jačanja porodica su: kućne posete porodicama u riziku, individualni savetodavni rad sa roditeljima, pomoć u učenju za decu, savetodavni rad sa adolescentima, pomoć porodicama u ostvarivanju različitih prava u saradnji sa lokalnim institucijama, grupne aktivnosti za roditelje i decu, kao i aktivnosti usmerene na osnaživanje mladih.