Javni poziv za evaluaciju projekta “Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima u riziku”

Fondacija SOS Dečija sela Srbija upućuje javni poziv za izradu evaluacije projekta “Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podršku mladima u riziku” konsultantima i/ili konsultantskim firmama.

U prilogu ovog oglasa nalazi se opis poslova i zadataka (Terms of References) koje treba izvršiti. ToR se može preuzeti sa sajta www.sos-decijasela.rs ili kontaktom na adresu za slanje prijava.

Ponude slati na engleskom jeziku, do 26. februara 2018. godine, na mejl adresu: aleksandra.grubin@sos-decijasela.rs , ili na adresu SOS Dečija sela Srbija, Bulevar kralja Aleksandra 251, Beograd. Ponude se šalju u zatvorenoj koverti, sa naznakom – Ponuda za izradu evaluacije projekta „Jaki mladi“, treba da budu potpisane i overene (skenirane ako se šalju u elektronskoj formi).

Finalna verzija evaluacije se radi i predaje u tri primerka, na srpskom i engleskom jeziku, u elektronskoj i štampanoj formi. Krajnji rok za izradu finalne verzije analize je 15. jun 2019. godine.

Ponuda treba da sadrži:
1. Predlog metodologije koja će biti primenjena u evaluaciji
2. Vremenski okvir u kojem će evaluacija biti izvršena
3. Biografije ocenjivača
4. Cenu, odnosno naknadu i uslove plaćanja za izvršenje posla
5. Reference organizacije relevantne za izvršenje posla.

Ponuđači koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervjue, nakon kojih će biti izabrana najbolja ponuda i zaključen ugovor o realizaciji ugovorenog posla.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti do 25. februara 2019.god, isključivo putem adrese aleksandra.grubin©sos-decijasela.rs.

Dokumenta za preuzimanje:
Opis poslova i zadataka