„Alternativna briga i prava dece u Srbiji“

Mladi koji su živeli u programima zbrinjavanja imaju slabije rezultate u pogledu obrazovanja, zaposlenja i zdravlja i suočavaju se sa većim socijalnim isključivanjem, nego mladi koji su odrasli u svojoj porodici, podaci su analize koju je sprovela Međunarodna organizacija SOS Dečija sela, uz finansijsku podršku Evropske komisije 2011/2012. godine.

Uz odgovarajuće uslove za rad, stručnjaci koji rade sa decom u programima zbrinjavanja i hranitelji mogu da uspostave delotvornu promenu za decu i mlade u alternativnoj brizi i omoguće im da ostvaruju svoja prava. Sa druge strane, u praksi često nema uslova koji bi omogućili ovim stručnim radnicima da zaštite i promovišu prava dece o kojoj brinu.

Sa ciljem da obezbede veći kvalitet brige o deci bez roditeljskog staranja i njihovu socijalnu inkluziju u Srbiji, SOS Dečija sela Srbija i SOS Dečija sela Hrvatska pokrenula su projekat „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“.

Projekat koji finansira Evropska unija se realizuje od decembra 2017. do decembra 2019. godine, uz podršku Međunarodne organizacije SOS Dečija sela.

 

Ovaj projekat finansira Evropska unija

Projekat „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ zasniva se na Smernicama za stručne radnike koji rade sa decom u programima zbrinjavanja, pod nazivom „Osiguranje dečijih prava“, koje su razvijene tokom 2015. i 2016, u okviru projekta koji su sprovodili Međunarodna organizacija SOS Dečija sela, Savet Evrope, Eurochild i nacionalni partneri u 8 država EU (Bugarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Francuskoj, Italiji, Letoniji, Mađarskoj i Rumuniji). Pored toga, projekat je u skladu sa Strategijom Saveta Evrope o dečijim pravima, Poveljom EU i svim međunarodnim dokumentima o pravima dece.

Kroz realizaciju ovog projekta:

Doprinećemo boljem ostvarivanju prava dece koja odrastaju u nekom od alternativnih oblika brige (domovi, hraniteljske porodice itd),
Osnažićemo kapacitete stručnih radnika za brigu o deci i stručnih radnika iz socijalne zaštite, kroz trening za trenere i obuke koje se odnose na poštovanje i primenu prava dece koja odrastaju u alternativnoj brizi,
• Kroz saradnju sa ključnim nacionalnim akterima, radićemo na podizanju svesti o potrebi za dugoročnom održivošću obuka koje se odnose na prava dece u alternativnoj brizi, namenjenih stručnim radnicima za brigu o deci.

70081

Projekat „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ fokusiran je na razvoj i sprovođenje praktičnih i inovativnih obuka za profesionalce koji se brinu o deci u sistemu socijalne zaštite. Tokom 2018. godine u prvoj fazi njegove realizacije, međunarodni eksperti održaće Trening za trenere za 80 učesnika, profesionalaca za brigu o deci, od kojih će 20 biti izabrano za trenere.

U sledećoj fazi, 20 izabranih trenera će, za 200 profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, održati 10 dvodnevnih obuka koje imaju za cilj bolje razumevanje dečijih prava i njihovu implementaciju u svakodnevnom radu.

Za učesnike obuka biće pripremljeni kvalitetni nastavni moduli, Priručnik za profesionalce koji rade sa decom u alternativnoj brizi, vodič „Osiguranje dečijih prava“ kao i propratni materijali za obuke.

Pored toga, u toku projekta biće pripremljena i distribuirana brošura Saveta Evrope „Upoznajte svoja prava“, namenjena deci. Brošura je namenjena stručnim radnicima za brigu o deci, koji su učestvovali u projektnim aktivnostima, njihovim kolegama i deci u alternativnoj brizi.

osnazivanje hraniteljskih porodica

Važna komponenta projekta je i zagovaranje za unapređenje sistema altrnativne brige u Srbiji. Nacionalna upravljačka grupa, koju će činiti predstavnici ključnih nacionalnih aktera u oblasti socijalne zaštite i zaštite prava dece (Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republički i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, gradski centri za socijalni rad, regionalni centri za porodični smeštaj i usvojenje, domovi za decu bez roditeljskog staranja, MODS i drugih relevantni akteri) će pratiti realizaciju projektinih aktivnosti i razviti niz preporuka i plan za održivost obuka za zaposlene u sistemu socijalne zaštite. Preporuke će sadržati osnovne poruke o pravima dece na zbrinjavanju i ulozi profesionalaca za brigu o deci u obezbeđivanju poštovanja tih prava.

Deca i mladi će biti uključeni u rad Nacionalne upravljačke grupe, kako bi se obezbedilo da obučeni profesionalci za brigu o deci i hranitelji takođe mogu da komuniciraju sa decom o kojoj se staraju, na način koji odgovara njihovom uzrastu i kontekstu.

 

NapomenaSadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Fondacije SOS Dečija sela Srbija i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.

 

SVE VESTI O OVOM PROJEKTU

Šansa za bolji položaj dece u alternativnoj brizi
Ceremonija otvaranja povodom početka projekta “Alternativna briga i prava dece u Srbiji”
Održan prvi sastanak Nacionalne upravljačke grupe