12 GODINA OD USVAJANJA SMERNICA UJEDINJENIH NACIJA ZA ALTERNATIVNO ZBRINJAVANJE DECE

„Milioni dece širom sveta žive bez roditeljskog staranja ili su izloženi opasnosti od gubitka roditeljskog staranja i suočavaju se sa velikim izazovima u svakodnevnom životu koji često imaju dugoročne implikacije koje posežu duboko u zrelo doba.

Prateći primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta (UNCRC), Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta uvideo je da mnogi od ovih izazova sa kojima se deca i porodice suočavaju nisu adekvatno shvaćeni, pa stoga nisu ni uzeti u obzir u politikama i praksi. Upravo prepoznavanje praznina između prava dece i realnosti implementacije na terenu bilo je inspiracija Komitetu da, 2005. godine, održi Dan opšte diskusije na temu „Deca bez roditeljskog staranja“. Kao rezultat ove diskusije Komitet je doneo ključnu preporuku kojom je pozvao međunarodnu zajednicu, koju čine Države potpisnice Konvencije, agencije Ujedinjenih nacija, nevladine organizacije, stručnjaci, univerzitetski profesori i stručne organizacije da se okupe radi razvoja skupa međunarodnih standarda kojima bi se u rešenju pružile stručne smernice državama i drugim odgovornima za implementaciju Konvencije UN o pravima deteta. Rezultat pet godina rada, opsežnih konsultacija i pregovora su Smernicama za alternativno zbrinjavanje dece koje je Generalna skupština Ujedinjenih nacija dala na 20. godišnjicu UNCRC“ istakla je profesorka Yanghee Lee, Predsednica, UN Komitet za prava deteta, 20. novembra 2009. godine.

Smernice za alternativno zbrinjavanje primenjuju se već 12 godina, uz poštovanje dva osnovna principa: nužnosti i prikladnosti.

U osnovi nužnosti nalazimo želju da se deca podrže kako bi ostala sa svojom porodicom i kako bi u njoj bila zbrinuta. Izdvajanje bilo kojeg deteta iz porodice trebalo bi biti krajnja mera, a pre donošenja takve odluke, potrebno je provesti rigoroznu participatornu procenu.

Što se tiče prikladnosti, Smernicama za alternativno zbrinjavanje dece definisan je niz odgovarajućih mogućnosti alternativnog zbrinjavanja. Svako dete kojem je potrebno alternativno zbrinjavanje ima posebne potrebe koje se odnose na kratkoročno ili dugoročno zbrinjavanje ili nerazdvajanje braće i sestara. Izabrana mogućnost zbrinjavanja mora biti prilagođena individualnim potrebama. Prikladnost smeštaja treba redovno proveravati radi ocene postojanja dalje potrebe za pružanje alternativnog zbrinjavanja, kao i izvodivosti potencijalnog ponovnog spajanja sa porodicom“ – navodi se u Smernicama Ujedinjenih nacija za alternativno zbrinjavanje dece.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija od svog osnivanja snažno je posvećena poštovanju Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, dok kroz svoju misiju i viziju teži maksimalnom poštovanju Smernica za alternativno zbrinjavanje dece. Od 2004. do danas kroz sve naše programe i projekte aktivno zagovaramo i promovišemo prava dece i porodice.

Načelo nužnosti podržavamo kroz naše Centre za podršku porodicama u Nišu i Beogradu. Porodicama u riziku pružamo savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, sa željom da se maksimalno osnaže i tako zadrže porodicu na okupu.

Načelo prikladnosti utkano je u naš svakodnevni rad sa decom i mladima, kako u SOS Dečijem selu Kraljevo, tako i u Zajednici mladih. Trudimo se da deci i mladima u našoj brizi u svakom trenutku pružimo adekvatan nivo brige i staranja.

Neka ovaj 24. februar ne bude samo još jedna sreda u našim životima. Ukoliko do danas niste razmišljali o važnosti dečijih prava – idealan je trenutak. Postoji li veća sreća od toga da svako dete živi srećno i u porodici punoj ljubavi i poštovanja?